masterorslave: (Default)
[personal profile] masterorslave
Askel 1. Ota vastuu itsestäsi, teoistasi ja elämästäsi.

Ikikandi yli kolmekymppisenä - tutkinto valmiiksi. Paremmin töitä, ei jatkuvaa taloudellista huolta minulla eikä kumppanillani. Älä ole paska muille, vaikka he kohtelisivat sinua paskamaisesti. Liikaa paskaa ei saa ottaa vastaan, eikä aiheettomasti tai rakenteiden ja sortavien järjestelmien taholta/takia.

Askel 2. Opi hyväksymään itsesi ja "elämän tosiasiat"

Itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on - kuitenkin realistisesti pyrkien paremmaksi. Näihin liittyen omien heikkouksiensa ja rajallisuutensa myöntäminen. Sen ymmärtäminen, että on täällä maapallolla vain rajatun ajan - kuolemme kaikki, ennemmin tai myöhemmin. Ikääntyminen ja rappeutuminen on edessä, vaikka rahaa ja teknologiaa olisi tarjolla niiden viivyttämiseen. Rakastaa ja ymmärtää itseään tällaisena kuin on tässä hetkessä, ilman tarvetta muiden hyväksynnälle. Ulkoiset seikat ja arvostukset eivät ole ensisijaisia, todellisen onnen on tultava itsestä, sisältä. Tajuttava rajallisuutensa - en ole Zaphod Beeblebrox, en ole universumin napa, en edes oman versumini. En ole korvaamaton, ilman minuakin maailma pyörii. Minun ei tarvitse tehdä kaikkea, venyä kaikkeen. On lupa olla heikko ja epätäydellinen, rajallinen ihminen, joka tarvitsee muita ihmisiä. En ole olemassa vain oman pienen kuplani sisällä ja vain tätä kuplaani varten. Minun on otettava vastuu myös muista ihmisistä ja tehtävä elämässäni jotain muita ihmisiä, olentoja ja maapalloa hyödyttävää. (liittyy vastuun kantamiseen)

Askel 3. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Konkreettisia tehtäviä paremman itsetunnon ja -tuntemuksen saavuttamiseksi: kunhan rahaa on, mene terapiaan. Koulukiusaamisesta ylipääseminen. Kehon hyväksyminen ja arvostaminen sellaisena kuin se on, kaikkiaan varsin toimivana ja pystyvänä, nautintoa ja aisti-iloja tuottavana/välittävänä, mahdollisena antamaan erilaisia kehollisuuden kokemuksia sekä tekemään hyvää muille. Kuntoilu ja liikkuminen omaksi iloksi ja terveyden takia. Ei liikaa paineita siitä, mitä kuvittelee kehonsa tarvitsevan olla. Rentoutuminen. Hetkessä eläminen nautiskellen pienistä ja suurista iloista ja olla sortumatta surujen alle. Elää murehtimatta. Olla rohkea ja elää elämäänsä itselleen mieluisasti. Olla välittämättä ilmaistuista tai omassa päässä oletetuista muiden odotuksista ja yhteisöllisistä paineista. Taistella vahingollisia normeja, epäoikeudenmukaisuutta ja sortoa vastaan.

Siinähän sitä urakkaa, johon monella voi mennä koko elämä, jos sekään riittää. Mutta pikkuhiljaa. Pienempiä osatavoitteita ja konkretiaa peliin. Eikä se päämäärä ole tärkein, vaan matka. Aika harva kuitenkaan saa koskaan itseään "valmiiksi". Se on jatkuva prosessi.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

masterorslave: (Default)
masterorslave

December 2016

M T W T F S S
   1 234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sunday, 24 September 2017 22:54
Powered by Dreamwidth Studios