Keikka

Sunday, 8 September 2013 11:53
masterorslave: (Spike-thinker)
[personal profile] masterorslave
Kaikkeen sitä suostuu aviopuolisonsa pyynnöstä. Eilen vedin hänen kanssaan keikan erään hänen tuttunsa asuntoyhtiön puutarhajuhlissa. Muutama sketsi. Tarkoitus oli myös improta ja vetää ehkä näytelmällinen leikki lapsille mutta porukan aikataulu oli jo kaksi tuntia myöhässä ja meillä kiire, joten vedimme vain ne sketsit. Mutta flunssatoipilaana ei ollut kauhean kiva seisoskella ja odotella kahta tuntia, äänikin meinasi mennä jo ennen esiintymistä.

Alunperin kumppanini oli saanut sinne juhliin improryhmän, jonka jäsenet yksi kerrallaan peruuttivat. Minua pyydettiin hätäavuksi päivää ennen. Ihan mielenkiintoinen rasti ihmiselle, joka ei ole näytellyt. Aika nopealla aikataululla... Ihan ok se kai meni mutta kumppanini on saanut kuulla muutaman kerran tällaisten vaatimusten esittämisestä.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

masterorslave: (Default)
masterorslave

December 2016

M T W T F S S
   1 234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sunday, 24 September 2017 22:50
Powered by Dreamwidth Studios