masterorslave: (Spike-thinker)
[personal profile] masterorslave
Pikainen viesti perjantai-iltaan: viime aikojen pääministeri Sipilän sidonnaisuus/julkisuushallinnan kohun paljastaessa yhä uusia tapauksia, joissa Ylen journalistista tehtävää on halveksittu suorastaan poliittisen itsesensuurin piirtein, kaltaiseni masentunut ameebakin ei voinut olla pöyristymättä. Laitoin ystävälliset sähköpostit niin Sipilälle kuin Ylen hallintoneuvoston jäsenille. Juha Sipilä sekä Ylen vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen eivät vaikuta päteviltä tehtäviinsä, ainakin heidän toimiaan tulisi tarkastella huolellisesti.

Tuskin huomattavakaan määrä yhteydenottoja asiaan vaikuttaa mutta pakko oli ilmaista mielipiteeni ja huoleni tapahtuneeseen.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

masterorslave: (Default)
masterorslave

December 2016

M T W T F S S
   1 234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sunday, 24 September 2017 22:53
Powered by Dreamwidth Studios